Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: GREENEM B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30288571.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Greenem B.V., de Gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker.

1. OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

2. ORDERS
2.1. Elke tussen Gebruiker en Opdrachtgever gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Gebruiker Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst/order gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt de Gebruiker in ieder geval toe indien de Opdrachtgever blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of Gebruikers kredietverzekeraar niet kredietwaardig is.
2.2. De Gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen. De hoogte van het maximum percentage is afhankelijk van het product.
2.3. De Gebruiker is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

3. DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST
3.1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:
– óf voor een vaste periode;
– óf voor een bepaalbare periode;
– óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.
3.2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.
3.3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 15 kalenderdagen.
3.4. Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen, is opzegging mogelijk met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3.5. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
– de andere partij in verzuim is;
– de andere partij geliquideerd is;
– de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
4. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Gebruiker zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Gebruiker de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.5 In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

5. UITVOERING OVEREENKOMST EN KLACHTEN
5.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2 Opdrachtgever kan aan door de Gebruiker verstrekte afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en opgaven van metingen, kleuren en gewichten in offertes, order¬bevestigingen, catalogi, prospectussen e.d. geen rechten ontlenen.

6. HONORARIUM
6.1 Opdrachtgever ontvangt een vast tarief (hierna ook: “fee”) per gegenereerde lead. De hoogte van de fee wordt tussen partijen overeengekomen aan het begin van de opdracht.
6.2 Indien geen fee wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van een commissie die bestaat uit een percentage van de daadwerkelijk gerealiseerde orders.
6.3 Het fee/commissie en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
6.4 Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een tarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
6.5 Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
6.6 Gebruiker zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
6.7 Indien Opdrachtgever de door Gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.
7. BETALING
7.1 Betaling dient plaats te vinden contant bij aflevering en alleen indien overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Gebruiker is bevoegd een aanbetaling van de helft van het totaal te betalen bedrag te vragen.
Bij overschrijding van de onder lid 1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door Gebruiker ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Indien Gebruiker na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.3 Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
7.4 Gebruiker heeft de mogelijkheid een kredietbeperking toeslag van 2% in rekening te brengen welke altijd wordt berekend over het nominale factuurbedrag zonder rekening te houden met eventueel gedane deelbetalingen. Deze toeslag geldt per kalendermaand dat het volledige verschuldigde bedrag nog niet is voldaan. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

8. OVERMACHT
8.1 Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de Gebruiker resp. de Opdrachtgever redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd.
8.2 De Gebruiker resp. de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever onverwijld waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.
8.3 In geval van overmacht kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op enige schadevergoe¬ding.
8.4 In geval van overmacht dient door partijen een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken overeenkomst.
8.5 Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de Opdrachtgever, in afwijking van het bepaalde in lid 4, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
9.1 Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Gebruiker daartoe bevoegd. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
9.2 Door de Gebruiker verstrekte tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven eigendom van Gebruiker. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden worden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op verzoek van Gebruiker terstond te worden teruggegeven.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Gebruiker toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 De Gebruiker is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke.
10.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

11. BELASTINGEN
In verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen zijn exclusief de BTW tenzij anders vermeld; alle kosten, door deze belastingen veroorzaakt, komen ten laste van Opdrachtgever.
12. VRIJWARINGEN
12.1 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.2 Indien Opdrachtgever aan Gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.